LT / EN Apie mus Finansinė informacija Pranešimai spaudai Naujienos Kontaktai
Į titulinį > > Pranešimai spaudai > Zarasų rajono socialinės problemos
> Apie mus> Finansinė informacija> Pranešimai spaudai>> Mažeikiai neapsiribos „naftos miesto“ įvaizdžiu>> Zarasų rajono socialinės problemos> Naujienos> Kontaktai
Sophus Projektai
Sophus Personalas
Analizė atskleidė Zarasų rajono socialinių paslaugų ir
sveikatos apsaugos problemas
Šiemet atlikta Zarasų rajono socialinių paslaugų analizė rodo, kad socialines paslaugas teikiančios įstaigos rajone išsidėsčiusios labai netolygiai. Beveik visos socialinių paslaugų įstaigos susitelkusios Zarasų mieste, kur gyvena tik 38 proc. viso rajono gyventojų, tuo tarpu dauguma pagalbos reikalaujančių asmenų gyvena kaime – socialinės rizikos šeimos ir vaikai, pagyvenę asmenys, skurdžiai gyvenantys žmonės.
Kadangi socialinių paslaugų prieinamumas septyniose Zarasų rajono seniūnijose yra nepakankamas, tai skatina socialinių problemų gausėjimą. Nors įstaigos koncentruojasi Zarasų mieste, sveikintina yra čia auganti socialinių paslaugų įvairovė.
Tokius rezultatus atskleidė Zarasų rajono socialinių paslaugų ir sveikatos apsaugos analizė, kurią metų pradžioje atliko bendrovė SOPHUS, įgyvendinanti socialinės plėtros projektus.
Pasak SOPHUS ekspertų, rajone būtina skatinti bendruomenių iniciatyvą: plėtoti socialinių paslaugų tinklą atskirose seniūnijose, kuriose nustatytas didžiausias socialinių paslaugų poreikis, skatinti bendruomenes prisidėti prie socialinių problemų mažinimo jų teritorijose, steigiant bendruomenės centrus ar veiklos grupes.
Kita analizės metu nustatyta tendencija – Zarasų rajone didžioji dalis socialinių paslaugų teikiama asmenims su fizine negalia, tuo tarpu ilgalaikės socialinės globos seniems ir ypač proto negalią turintiems asmenims trūksta. Visiškai nėra nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais, kitomis socialinės rizikos grupėmis.
 
„Daug problemų socialinių paslaugų srityje Zarasų rajone lemia menka socialinių paslaugų teikėjų materialinė bazė, nepakankamas veiklos finansavimas skatina darbuotojų pasyvumą, blogina paslaugų kokybę ir stabdo organizacijų plėtrą. Iki šiol rajonui labai mažai pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama socialinėje srityje, didėja socialinių paslaugų infrastruktūros atotrūkis tarp Zarasų ir kitų Lietuvos rajonų“, - pasakojo analizę atlikusi SOPHUS projektų koordinatorė Lina Uturytė.
 
Zarasų rajono savivaldybėje tebėra socialinių paslaugų gavėjų grupės, kurioms socialinės paslaugos beveik neteikiamos, išskyrus informavimą ir konsultavimą. Socialinės rizikos grupės asmenims, šeimoms, globojančioms vaikus, skiriamas labai mažas dėmesys.
Pastebima, kad rajone auga nestacionarių paslaugų poreikis. SOPHUS ekspertė L. Uturytė rekomenduoja dalį stacionarių socialinių paslaugų keisti į nestacionarias.
„Tai paskatintų socialinės rizikos grupių savarankiškumą ir gyvenimo gerovę. Be to, nestacionarios paslaugos yra ekonomiškai naudingos. Ši tendencija skatins socialinių paslaugų plėtrą, kokybę, didins paslaugų prieinamumo įvairiems socialinių paslaugų gavėjams ir Zarasų rajone“, - teigia L. Uturytė.
Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad socialinės infrastruktūros, socialinių programų ir žmogiškųjų išteklių plėtrai 2007-2013 m. iš Europos socialinio bei Europos regioninės plėtros struktūrinių fondų bus skiriama dar daugiau lėšų. Ši parama leis atnaujinti esamą socialines paslaugas teikiančių įstaigų materialinę bazę, kels šioje srityje dirbančių ekspertų kompetenciją, atitinkamai gerės socialinių paslaugų kokybė.
 
                      Pasak analizės rengėjų, viena iš pagrindinių grėsmių – Zarasų rajone sparčiai augantis socialinės rizikos vaikų skaičius, o šiai tikslinei grupei teikiama labai mažai socialinių paslaugų, vaikų problemos nėra pakankamai sprendžiamos.
                      Rajone beveik neteikiamos socialinės paslaugos ir alkoholikams, narkomanams, skurde gyvenantiems asmenims, jie negali gauti kvalifikuotos psichologų pagalbos, kita parama prieinama tik Zarasų miesto gyventojams. Neteikiant reikiamos pagalbos socialinės rizikos šeimoms, ypač kaime, nestabdomas socialinės rizikos ir problematiško elgesio vaikų skaičiaus didėjimas.
                      „Atliekant analizę paaiškėjo, kad smurtą patiriančios moterys rajone nekalba ar nepripažįsta problemos, o tai reiškia, kad ši problema nėra sprendžiama ir atitinkamai socialinės rizikos šeimų skaičius rajone auga“, - aiškino L. Uturytė.
 
Pagrindinė socialinių paslaugų vartotojų grupė dabar ir ateityje išliks pagyvenę Zarasų rajono gyventojai, kurie šiuo metu sudaro apie 26 procentus. Numatoma, kad socialinių paslaugų kiekis šiai vartotojų grupei turėtų didėti bei įvairėti.
Šiuo metu didžiausia socialinių paslaugų infrastruktūros įstaigų dalis Zarasų rajone priklauso nevyriausybinių organizacijų sektoriui (50 proc.), 30 proc. - Utenos apskričiai (valstybinės), 20 proc. - rajono savivaldybei.
Nors vaikų globojamų institucijose skaičius mažėja, o vaikų, globojamų šeimose skaičius didėja, tačiau Zarasų rajone vaikų, likusių be tėvų ir apgyvendintų vaikų globos namuose skaičius palyginus su globojamais šeimose yra daug didesnis nei visoje Utenos apskrityje ir Lietuvoje.
 
Tyrimas rodo ir teigiamas tendencijas, kad Zarasų rajone didėjant socialinių paslaugų gavėjų skaičiui, auga paslaugų įvairovė, kuriasi dienos centrai, daugėja socialinių paslaugų į namus, vystoma sociokultūrinė veikla. Tačiau kai kurioms socialinių paslaugų gavėjų grupėms, pavyzdžiui, pagyvenusiems asmenims, problemiško elgesio vaikams, asmenims, gyvenantiems kaimo vietovėse dar tebetrūksta socialinių paslaugų įvairovės.
                      Pastaruoju metu žengta teigiamų žingsnių skatinant socialinių paslaugų tinklą rajone – naujai įsteigtas Socialinių paslaugų centras, čia numatyta artimiausiu metu įsteigti apie 20 naujų pareigybių darbui su socialinės rizikos šeimomis; dėl ko turėtų pagerėti socialinių paslaugų prieinamumas ir kokybė; ruošiamos naujos socialinės integracijos programos; neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikia stiprios nevyriausybinės organizacijos, kurių veikloje dalyvauja patys socialinės rizikos grupių nariai, o tai įtakoja organizacijų gyvybingumą ir iniciatyvumą.
 
SVEIKATOS APSAUGOS ANALIZĖ ZARASŲ RAJONE
 
Atlikus sveikatos apsaugos srities analizę Zarasų rajone, paaiškėjo, kad didelis medicinos specialistų trūkumas, ypač odontologų, kardiologų ir kitų, neužtikrina reikiamos sveikatos paslaugų pasiūlos. Be to, sveikatos priežiūros specialistų Zarasų rajone senėjimas kelia pavojų paslaugų teikimui artimiausioje ateityje – laukia susidūrimas su dar didesniu sveikatos priežiūros specialistų stygiumi.
Nors Zarasų rajone yra 18 medicinos punktų, teikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, šių punktų būklė yra tokia prasta, kad kaimo vietovės gyventojams negali būti užtikrintos saugios sveikatos priežiūros paslaugos. Įstaigoms trūksta šiuolaikinius medicinos reikalavimus atitinkančios įrangos. Vykstanti šalies ir rajono socialinė-ekonominė diferenciacija gali pagilinti sveikatos ir sveikatos priežiūros skirtumus tarp atskirų gyventojų grupių, padidinti atotrūkį Zarasų rajone tarp kaimo ir miesto gyventojų galimybių gauti tinkamas medicinos paslaugas.
„Narystė ES sukuria sąlygas kelti medicinos paslaugų lygį, o tai reiškia galimybę Zarasų rajono gyventojams gauti kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas. Todėl būtina pasinaudoti numatyta ES struktūrinių fondų parama 2007-2013 metams. Kartu būtina skatinti privačių medicinos kabinetų bei įstaigų kūrimąsi rajone, ypač turint omenyje, kad privačios medicinos paslaugos iš dalies bus finansuojamos iš ligonių kasų“, - rekomenduoja SOPHUS projektų koordinatorė L. Uturytė.
Pasak jos, gerai yra tai, kad rajone vyksta antrinės asmens sveikatos priežiūros restruktūrizacija – buvo atnaujintos įstaigų patalpos, įranga, pagerėjo teikiamų paslaugų kokybė.
   

© 2005. All rights reserved. E-solution: Propaganda